ICA reklamfilm 2014 v.19 – Mash up

Spela videoklipp

ICA reklamfilm 2014 v.19 – Mash up

Client: ICA
 
Editor: Nikeisha Andersson